Tidslinje

Robert Jacobsen - Weilbachs Kunstnerleksikon

Læs om Robert Jacobsen i Weilbachs Kunstnerleksikon .

Provo

Robert Jacobsen (1912-1993)
Jern, 156 x 90 x 86 cm
KUNSTEN - Museum of Modern Art, Aalborg